Projekt Trampolina

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM „TRAMPOLINA”

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli powołane przez Zgromadzenie  Zakonne Księży Orionistów w Polsce realizuje trzyletni projekt pn. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem „Trampolina” na terenie województwa łódzkiego (powiat zduńskowolski, łaski, sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański, poddębicki). Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania 3 741 834,34 zł.

Projekt zakłada pomoc pokrzywdzonym: przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwem seksualnym, przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwem przeciwko mieniu, przestępstwem przeciwko wolności, przemoc domowa, wypadki komunikacyjne

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i ich świadkom jest  realizowana od 2019 do 2021 roku. Projekt obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz materialną, w tym np. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał; pokrywanie kosztów żywności; pokrywanie kosztów zakupu odzieży, środków czystości i higieny osobistej; finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego; finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i wiele innych.

Kontakt:

Infolinia całodobowa: 43 659 20 09
e-mail: pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

Więcej informacji na stronie: www.trampolinazdunskawola.com/osrodek-pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CENTRUM WSPARCIA MŁODZIEŻY I RODZINY „TRAMPOLINA

Centrum powstało dla nastolatków i ich rodziców, aby zaoferować darmową pomoc w zakresie poradnictwa, terapii psychologicznej, oraz tworzenia indywidualnych programów rozwojowych. Zajmuje się też konsultacjami i mediacjami za pośrednictwem mediatorów rodzinnych i rówieśniczych, treningiem umiejętności społecznych, m.in. asertywności i komunikacji.
W ramach działań profilaktycznych Centrum Profilaktyki i Wsparcia organizuje również koncerty, turnieje, oraz inne akcje dla młodzieży, które są finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kontakt:
Pani Anna Matusiak – 536 275 660
E-mail: trampolina.wsparcie@gmail.com

Więcej informacji na stronie: www.trampolinazdunskawola.com/centrum-wsparcia


ŚWIETLICE TRAMPOLINA

Celem działalności świetlic środowiskowych „Trampolina” jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  Obecnie „Trampolina” działa we Włocławku i Zduńskiej Woli.

ZDUŃSKA WOLA – ul. Łaska 88, 98-220 Zduńska Wola, www.trampolinazdunskawola.com; Facebook: @trampolina.zdw

 • Klub Dziecięcy TRAMPOLINA to miejsce, w którym dzieci mogą spędzać popołudnia integrując się z rówieśnikami, a także rozwijając swoje zainteresowania. W czasie wakacji i ferii organizujemy kilkudniowe półkolonie dla dzieci z licznymi wyjazdami.
  Wolontariusze działający w TRAMPOLINIE oferują członkom Klubu:
  – pomoc w odrabianiu lekcji,
  – zajęcia z tenisa stołowego,
  – zajęcia taneczne,
  – zajęcia teatralne,
  – zajęcia modelarskie,
  – zajęcia plastyczne.

Klub dziecięcy jest czyny od poniedziałku do piątku w godzinach 15-18.

 • King’s Kid’s TRAMPOLINA, to opcja dla dzieci, które chcą poznać bliżej Boga i dowiadywać się coraz więcej o Nim. Na spotkaniach dzieci biorą również udział w fantastycznych zabawach.

Spotkania odbywają się w piątki od 17 do 18.

 • Klub młodzieżowy TRAMPOLINA organizuje czas wolny młodzieży, oraz rozwija ich umiejętności, pasje i daje przestrzeń do zawiązywania nowych przyjaźni. Młodzież ma dostęp do wielu dobrze wyposażonych sal, w których fajnie może spędzić czas. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie urodzinowe, na którym członkowie naszego klubu dostają drobne upominki i razem spędzamy czas jedząc coś dobrego i świetnie się bawiąc.

Duża sala w TRAMPOLINIE, w której spędzamy najwięcej czasu jest dobrze wyposażonym miejscem do wspólnego spędzania czasu. Mamy długi bufet, przy którym nasi dzielni wolontariusze robią nam  coś ciepłego do picia i na którym leży coś dobrego do jedzenia. Mamy również wiele gier m.in. bilard, stół do ping-pong’a, piłkarzyki, 6 komputerów i xbox’a z najnowszą fifą. Jest to miejsce, w którym nasza młodzież może robić również lekcje jak i dobrze spędzać ze sobą czas.

Trampolinowe kino, w którym zawsze lecą dobre filmy. Jest to sala wyposażona w projektor, w której wspólnie oglądamy filmy i świetnie spędzamy czas. Nasze kino cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży przychodzącej do naszego klubu.

Trampolinowa siłownia, do której stale jest dokupywany nowy sprzęt. Jest to miejsce, w którym członkowie naszego klubu razem ćwiczą i dbają o swoją kondycję fizyczną. Naszą siłownię zdobią graffiti na każdej ze ścian.

 • Wspólnota Siloe. To przestrzeń dla młodzieży, dzieci i dorosłych, którzy chcą pogłębiać swoją relacje z Bogiem i poznawać to co zrobił dla nas Jezus. Jesteśmy grupą przyjaciół, otwartych na każdą nową osobę. W każdy piątek o 18 mamy spotkania na 3 piętrze, na których cieszymy się swoją obecnością, modlimy się i słuchamy nauczania w oparciu o Słowo Boże. Każde spotkanie jest niesamowicie dla nas inspirujące i rozwijające. Cieszymy się, że możemy żyć żywą wiarą w Jezusa i w radosnej atmosferze na spotkaniach poznawać Jego i siebie wzajemnie.

WŁOCŁAWEK – ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek, Facebook @Trampolina.Włocławek

 • Świetlica Trampolina ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy będzie wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany. Ważną dziedziną pracy świetlicy będzie współpraca ze środowiskiem lokalnym. Program ma wspierać i rozszerzać działania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez dzieci w szkole.

Do zadań Świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:
* pomoc w nauce,
* organizowanie dzieciom czasu wolnego,
* rozwijanie zainteresowań,
* rozwijanie kultury osobistej dzieci,
* poprawa sprawności fizycznej,
* rozwój umiejętności interpersonalnych,
* współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
* prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, działania
zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom.

Świetlica jest czynna w godzinach 14:00 – 18:00


STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA DLA POLSKI 

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • pomoc w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych,
 • działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,
 • działalność opiekuńczo-wychowawcza,
 • pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego,
 • działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu oraz prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym,
 • upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
 • promocja wartości etycznych w sferze publicznej,
 • upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja wartości rodzinnych,
 • wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez sztukę; wspieranie niekonwencjonalnych działań artystycznych, promocję młodych talentów,
 • wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych w zakresie prawidłowego wypełniania przypisanych im funkcji.

Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek
NIP: 8883117904
REGON: 341408620

Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
oddział w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 88, 98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291742181
REGON: 368764353