Ślub wierności Papieżowi

Śluby zakonne

ŚLUB WIERNOŚCI PAPIEŻOWI

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbudują Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16, 18).

Wierność papieżowiCel ten — łączyć z Papieżem, aby „odnowić wszystko w Chrystusie” — który jest właściwy naszemu powołaniu, wymaga od Dzieła Boskiej Opatrzności i od każdego jego członka chętnego i całkowitego posłuszeństwa względem namiestnika Pana naszego Jezusa Chrystusa, biskupa rzymskiego — ojca, pasterza i najwyższego, powszechnego i nieomylnego nauczyciela jedynie prawdziwego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Bożego — wymaga, aby zawsze wypełniał z pomocą Bożą i według rozkazów i pragnień, które on zechce wyrazić przełożonemu Instytutu, wszystko to, co on jako biskup i Papież świętego katolickiego Kościoła i wszystkich dusz zarządzi lub czego zapragnie dla większej chwały i dla rozszerzania królestwa Bożego zarówno dla dobra dusz, jak dla narodu, i to w każdym zakątku świata, na płaszczyźnie myśli i czynu, przez wszelką działalność i poświęcenie zasobów materialnych, umysłu, serca i całego życia.

Dlatego przede wszystkim Dzieło Boskiej Opatrzności, rozpalone ogromną synowską miłością do namiestnika na ziemi Pana naszego Jezusa Chrystusa pragnie związać się szczególnym węzłem z katedrą Św. Piotra — gotowe zawsze iść tam, dokąd Ojcu Świętemu będzie się podobało je wysłać 89.

(…) Dla obrony Papieża, dla ochoczego i całkowitego wykonywania jego woli i pragnień — jeżeli to będzie się podobało Panu — powstanie nowe Zgromadzenie, które będzie się nazywało Towarzystwem Papieskim. Będzie ono uznawać za cel bezpośredni dalszy — uświęcanie członków i społeczeństwa; za cel bezpośredni bliższy — całkowite wykonywanie programu papieskiego.

Cel właściwy tego Zgromadzenia zostanie usankcjonowany przez czwarty ślub. W ten sposób zarówno Zgromadzenie, jak i każdy z jego członków będzie zobowiązany do ochoczego i absolutnego posłuszeństwa Papieżowi — w porządku idei i czynów przez wszelką aktywność myśli, serca i rąk, aby wykonać — gdzie, jak, kiedy i co będzie się podobało Papieżowi dla realizowania jego programu90.

Ślub

W naszym Zgromadzeniu posłuszeństwo należne Papieżowi i specjalny charyzmat, który nas odróżnia, znajdują swój istotny wyraz w składaniu czwartego ślubu szczególnej wierności Papieżowi.

Przez ten ślub zobowiązujemy się:

 • do pełnego uznania hierarchicznej władzy biskupa rzymskiego w Kościele powszechnym;
 • do bezwarunkowego przyjęcia jego nauczania i programu;
 • do całkowitej gotowości na przyjęcie jakiejkolwiek jego decyzji względem nas, na każdą posługę w jakiejkolwiek części świata, aby realizować charyzmat zawarty w haśle „Instaurare omnia in Christo, ut fiat unum ovile et unus Pastor — Odnowić wszystko w Chrystusie, żeby się stała jedna owczarnia i jeden Pasterz”;
 • w zaangażowaniu misyjnym i ekumenicznym;
 • w służeniu przede wszystkim ubogim, których praw i oczekiwań będziemy bronili w imię Papieża i w wierności jemu;

Duch ślubu

Ślub zobowiązuje nas do ustawicznego wysiłku w następujących dziedzinach:

 • w wierności Kościołowi, w którym Papież jest centrum jedności;
 • w studiowaniu, pogłębianiu i realizowaniu nauczania zwyczajnego; poznawaniu, rozpowszechnianiu dokumentów papieskich i Kongregacji rzymskich;
 • w miłości i uległości biskupom w Kościołach lokalnych;
 • w działaniu na rzecz jedności wewnętrznej i zewnętrznej Kościoła, aby stać się jej zaczynem;
 • w zaangażowaniu misyjnym i ekumenicznym;
 • w służeniu przede wszystkim ubogim, których praw i oczekiwań będziemy bronili w imię Papieża i w wierności jemu.